Sanoma - En mosaik

Till dig som är religionskunskapslärare i grundskolan eller på gymnasiet.

Inbjudan till Nationell Religionsdidaktisk mötesplats

Utbyten för inspiration och fortbildning för lärare och forskare


Föreningen Lärare i Religionskunskap arrangerar i samverkan med Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR) träffar för lärare och forskare för fortbildning och samtal rörande frågor som rör ämnet religionskunskap.

Det är ett nationellt projekt där träffarna kommer att äga rum samtidigt på olika institutioner runt om i landet. Vår förhoppning är att en plattform skapas för att utveckla levande relationer och ömsesidiga kunskapsutbyten mellan skola och lärosäten, mellan undervisning och forskning, och vi hoppas att du vill vara en del av detta.

Den första sammankomsten hölls den 11 oktober på temat Levd religion med två inspelade föreläsningar och en efterföljande workshop.


Vi inbjuder nu till en andra sammankomst den 6 februari kl 17 – 20.

Temat denna gång är Konstruktiv religionskritik.

Hur kan man ta upp religionskritiska argument och ståndpunkter i undervisning i religionskunskap? Och vad är det för slags kritiska perspektiv på religion som är viktiga att lyfta till analys, samtal och diskussion tillsammans med elever?

Begreppet religionskritik förstås nog ofta som syftande på en extern kritik mot religion, det vill säga en kritik som formuleras utanför religiösa kontexter. Men det är viktigt att komma ihåg att kritiska diskussioner alltid har förts bland dem som finner en tillhörighet i en religiös gemenskap eller tradition. Meningarna om hur trossatser kan och bör tolkas går isär bland människor som identifierar sin hemvist i en och samma religion, och frågor om vem eller vilka som ska äga tolkningsföreträde uppkommer. Detsamma gäller skillnader i hur etiska och existentiella frågor formuleras och besvaras, och inte sällan ställs anspråk på vad som kan anses ”rätt” och ”gott” emot varandra.

Det är i religionskunskapen viktigt att spegla den ofta dynamiska kritiska diskussion som förs i religioner och religiösa traditioner. En sådan spegling ligger inte bara i linje med den skrivning om att ”varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle” ska uppmärksammas i undervisningen, vilken återfinns i grundskolans kursplan. Den kan också ge underlag för en bredare förståelse för hur samtal om tro, etik och existens förs i religiösa kontexter mellan människor som delar tillhörighet men utan att vara reservationslöst eniga i allt. En sådan förståelse är betydelsefull att utveckla för elever oavsett om de har eller inte har en tillhörighet i religiös gemenskap eller tradition.

Medverkande i inspelade föreläsningar är professor Mohammad Fazlhashemi, Uppsala universitet, kyrkosekreterare Cristina Grenholm, Kyrkokansliet, Svenska kyrkan, och universitetslektor Malin Löfstedt, Uppsala universitet.

Mohammad Fazlhashemi behandlar i sin föreläsning frågor om hur kritiska diskussioner om tro och etik, historiskt och i samtiden, förts inom islam. På motsvarande sätt uppmärksammar Cristina Grenholm i sin föreläsning kritiska diskussioner i kristen tradition.

Båda föreläsare medverkar i boken Konstruktiv religionskritik – filosofiska, pedagogiska och teologiska perspektiv som utkommer på Sanoma förlag i början av 2019.

Malin Löfstedt kommer i sin föreläsning presentera resultat från en intervjustudie med religionslärare med fokus kritiska perspektiv och didaktiska avvägningar.

Föreläsningarna följs av en workshop där vi diskuterar några viktiga frågor med fokus på undervisning om intern och extern religionskritik.

Denna sammankomst kommer att arrangeras vid Högskolan i Gävle, Högskolan Väst, Göteborgs universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.


Anmälan och eventuella frågor sänds till följande kontaktpersoner:

Varmt välkommen med din anmälan!
Föreningen Lärare i Religionskunskap
Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning


 

 

| © FLR 2013 | Ansvarig för webbplatsen: Tobias Johansson |

 

 

Duramantan enables tag heuer replica sale colours to become utilized, however just one colour for each every whole area. Colormantan is perfect for the greater innovative personalization as well as enables a lot more hublot replica masterpieces. As the instance pictures associated with Rolex wrist watches using the Colormantan remedy has a rolex replica sale to display squared regions of colour, the truth is, there isn't any specific geomerolex replica saletric or even form limitations, and also the customer may choose pretty much exactly what they need, in the event that all of us realize Rau-Tech properly. Why We therefore fired up through this particular. Nicely, for that greatest rolex replica films happen to be limited by just a couple darkish colours that are mainly dark as well as grey. Should you desired the steel view covered along with an additional colour, it might frequently have to be anodized light weight aluminum, the industry replica watches sale gentle steel and never because long lasting because metal.